Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Polityka prywatności oraz plików cookie Cordstrap

Wprowadzenie

W firmie Cordstrap, dokładamy wszelkich starań w celu ochrony i poszanowania Państwa prywatności. W ramach tego podstawowego zobowiązania, z poświęceniem dążymy do zapewnienia odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania Państwa danych osobowych (czasem określanych jako „dane umożliwiające identyfikację osób lub „dane osobowe”), które są lub były przez nas zbierane.

W ogólnym rozumieniu naszym celem jest zbieranie co najmniej tych danych, które są nam dostarczane dobrowolnie przez osoby fizyczne i prawne w celu zapewniania im informacji, produktów i usług. W niniejszej Polityce prywatności można znaleźć więcej informacji na temat metod zbierania i wykorzystywania pozyskiwanych przez nas danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w całej grupie Cordstrap. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terytoriach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Tożsamość

Jeśli przebywają Państwo na terenie EOG oraz pod warunkiem, że nie określono tego inaczej, Administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest firma Cordstrap (określana zbiorczo w niniejszej Polityce prywatności jako „Cordstrap”, „firma”, „my”, „nas” lub „nasze/nasz/nasza”, z siedzibą pod adresem: Nobelstraat 1, 5807 GA, Holandia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, proszę skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszego dokumentu.

TERMINOLOGIA

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zarówno informacje osobowe, jak i dane osobowe, mają w kontekście niniejszej Polityki prywatności takie samo znaczenie.

Podmiot danych: osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez administratora danych lub osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 

Pobierane przez nas dane osobowe

Pobieramy pewne dane osobowe dotyczące użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową, klientów i dostawców. Najczęściej zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • Dane dotyczące tożsamości: tytuł, imię, nazwisko lub podobne informacje określające tożsamość.
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i numer telefonu stacjonarnego.
 • Dane rozliczeniowe: numer konta bankowego i historia transakcji.
 • Inne informacje, takie jak pliki cookie i adres IP. Zbieramy również dane osobowe pochodzące z aplikacji o pracę (z takich źródeł jak życiorys, sam formularz aplikacyjny, list motywacyjny i notatka osoby rekrutującej).

Nie zbieramy żadnych Danych osobowych o specjalnych kategoriach dotyczących Państwa (w tym np. Państwa przynależności rasowej lub etnicznej, wyznania lub osobistych przekonań, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, jak również danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy także żadnych danych dotyczących wyroków skazujących lub popełnionych wykroczeń.

 

W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Korzystamy z różnych metod w celu pobrania Państwa danych osobowych, w tym:

 • Bezpośrednich form kontaktu: Mogą Państwo dostarczyć nam swoje informacje osobowe poprzez wypełnienie formularzy, korespondencję z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, e-maila lub w inny sposób. Należą do tego również dane osobowe podane przez Państwa podczas:
 • aplikowania o nasze produkty lub usługi;
 • subskrybowania naszych usług lub publikacji;
 • składania próśb o przesłanie Państwu materiałów;
 • dostarczania przedmiotów lub usług naszej organizacji
 • wypełniania ankiety;
 • udzielania nam opinii zwrotnej.
 • Automatyczne interakcje: podczas Państwa interakcji z naszą witryną internetową, możemy automatycznie pobierać dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu, samej czynności przeglądania oraz pewnych schematów użytkowania. Zbieramy te dane osobowe, wykorzystując pliki cookies i inne podobne technologie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce wykorzystywania plików cookie, dostępnej pod adresem: https://www.cordstrap.com/en/Privacy-and-Cookie-Policy/ 

 

Dane osobowe, które udostępniamy lub ujawniamy

Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności lub takich przypadków, gdy udzielili Państwo swojej wyraźnej zgody, nie ujawniamy pobieranych od Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że firma Cordstrap będzie zmuszona do udostępnienia takich informacji w celu zrealizowania uzasadnionych celów biznesowych i interesów. 

Możemy udostępnić dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, przedstawicielom lub dystrybutorom w tym kraju, w którym przebywa osoba fizyczna lub osoba prawna będąca przedmiotem tych danych. W przypadku, jeżeli wymienione powyżej strony przebywają poza obszarem UE, firma Cordstrap zawarła z tymi stronami standardowe w UE klauzule umowne, aby upewnić się, że oferują one wystarczający poziom ochrony Państwa danych osobowych. W przeciwnym wypadku nie będziemy sprzedawać, wymieniać lub wypożyczać innym stronom danych osobowych umożliwiających określenie tożsamości danej osoby.

Zawarliśmy odpowiednią Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi stronami trzecimi, którym udostępniamy dane, gdzie takowe strony trzecie są Podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, które pomogą nam poprzez prowadzenie w naszym imieniu działalności biznesowych lub administracyjnych, takich jak wysyłka newslettera lub ankiet.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Korzystamy z Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem. Najczęściej wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Kiedy musimy zrealizować umowę, którą z Państwem zawieramy lub zawarliśmy wcześniej.
 • Kiedy jest to konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów i Państwa interesów, pod warunkiem, że podstawowe prawa nie uchylają zasadności tych interesów.
 • Kiedy musimy postąpić zgodnie z zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi.

Na podstawie zrealizowania umowy lub zawarcia umowy z Państwem na Państwa życzenie, w celu:

 • zarejestrowania i zarządzania Państwa kontem jako naszego klienta lub dostawcy;
 • przetworzenia i dostarczenia Państwa zamówienia, w tym także zarządzania opłatami, pobierania i odzyskiwania należnych nam pieniędzy lub środków pieniężnych, które jesteśmy Państwu winni;
 • zapewnienia ogólnych czynności administracyjnych;
 • dostarczenia Państwu produktów i usług;
 • zweryfikowania Państwa tożsamości i uprawnień do produktów i usług, po nawiązaniu przez Państwa kontaktu z nami;
 • przetworzenia Państwa zamówienia i transakcji;
 • dokonania aktualizacji statusu Państwa zamówienia;
 • zapewnienia Państwu ogólnego wsparcia klienta oraz pomocy technicznej.

Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu:

 • zapewnienia Państwu informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące;
 • dokonania subskrypcji newslettera oraz wysłania aktualnych informacji o produktach;
 • poproszenia Państwa o wyrażenie swojego zdania lub opinii zwrotnej.

 

Uzasadnione interesy

Kiedy przekazują nam Państwo lub przekazali w przeszłości swoje dane osobowe, wykorzystamy te informacje do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zgodzie z naszymi działaniami na rzecz zapewnienia zrównoważonego środowiska biznesowego. Przed dokonaniem tego, weźmiemy pod uwagę i rozważymy wszelkiego rodzaju potencjalne wpływy na Państwa osobę oraz Państwa uprawnienia wynikające z ochrony danych i wszelkich innych stosownych przepisów. Nasze uzasadnione interesy nie uchylają automatycznie Państwa interesów – nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do czynności, w których nasze interesy byłyby uchylone na skutek ewentualnego wpływu na Państwa osobę (za wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymamy Państwa zgodę na to, będziemy w jakiś sposób zobowiązani do tego prawnie albo pozwolą nam na to obowiązujące przepisy).

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych opiera się na realizacji uzasadnionych interesów firmy Cordstrap polegających na promowaniu swoich produktów i usług wśród istniejących i potencjalnych klientów. Należy pamiętać, że do naszych klientów należą wyłącznie podmioty prawne (ponieważ Cordstrap, będąc organizacją biznesową, nie dostarcza produktów i nie świadczy usług dla osób fizycznych). Oznacza to, że wykorzystujemy dane osobowe osób kontaktowych będących pracownikami wymienionych powyżej podmiotów prawnych, takie jak np. nazwiska i dane kontaktowe. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu komunikacja marketingowa jest skierowana do podmiotów prawnych, że dane są pobierane w związku z prośbą o ofertę, zapytaniami lub dokonaniem sprzedaży produktów i usług, a także, że osoby otrzymujące tego typu wiadomości mają prawo do zrezygnowania z takiej komunikacji w dowolnym momencie (w tym także wtedy, gdy ich dane są pobierane i wysyłane w każdej wiadomości), sądzimy, że nasze uzasadnione interesy nie są uchylane przez prawa, swobody i interesy poszczególnych osób. Udzielenie firmie Cordstrap zezwolenia na wykorzystanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach nie jest obowiązkowe. Nie poniosą więc Państwo żadnych konsekwencji, decydując się na udzielenie odmowy (oprócz braku możliwości otrzymywania dalszych informacji marketingowych od firmy Cordstrap).

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe

Nasza kwatera główna znajduje się w Holandii. W związku z tym, wszelkie zbierane przez nas dane osobowe są przechowywane w naszym centrum danych w Holandii. Rozwiązania przechowywania danych w chmurze, z których korzystamy, znajdują się również na serwerach w Holandii, podlegając Umowom dotyczącym podmiotów przetwarzających dane.

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wykorzystujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Państwa danych przed ich niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym lub nielegalnym dostępem do nich, a także ich utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do tych środków należą:

Zabezpieczenia fizyczne: kontrolowany dostęp do naszych placówek, centrum danych, szafek, jak również bezpieczny proces utylizacji mediów zawierających Państwa dane.

Zabezpieczenia technologiczne: do tych zabezpieczeń należą: użycie oprogramowania antywirusowego, bezpieczny dostęp do witryn internetowych i systemów, w razie potrzeby zastosowanie szyfrowania, zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego do uzyskania dostępu do systemów informatycznych znajdujących się w naszych centrach danych, użycie firewalla. Zabezpieczenia te służą do ochrony poufności i integralności Państwa danych.

Zabezpieczenia organizacyjne: szkolenia i działania kształtowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności, których celem jest zapewnienie, że pracownicy rozumieją znaczenie danych osobowych oraz znają metody ich ochrony.

 

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o udzielenie dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, jak również prawo do poproszenia o poprawę błędów zawartych w tych danych. Mogą Państwo również w dowolnym momencie zamknąć swoje konto u nas, na dowolnej naszej witrynie. Informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe są związane z aktualnym, efektywnym i kontynuowanym związkiem biznesowym. W niektórych przypadkach, wniosek o usunięcie tych danych z naszych systemów może w efekcie spowodować rozwiązanie tego związku biznesowego.

W celu złożenia wniosku o dostęp do danych lub ich poprawę, proszę skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych umieszczonych na końcu niniejszego dokumentu.

 

Opcje marketingowe dotyczące Państwa danych osobowych

Jeśli otrzymamy na to Państwa zgodę, wyślemy do Państwa wiadomości dotyczące takich produktów i usług, które uznamy za potencjalnie interesujące dla Państwa. Mogą Państwo „zrezygnować” z otrzymywania takich wiadomości, jeśli wolą nie otrzymywać takich wiadomości w przyszłości. Można tego dokonać poprzez skorzystanie z metod podanych w samych tych wiadomościach.

Mają Państwo również możliwość wyboru plików cookies, tak jak opisano to poniżej. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, mogą Państwo zaakceptować wszystkie pliki cookie, wybrać opcję powiadamiania przy zapisaniu pliku cookie, albo też odrzucić wszelkie pliki cookie. Jeśli zdecydują się Państwo odrzucić wszystkie pliki cookie, niektóre elementy naszych stron internetowych mogą działać nieprawidłowo.

 

Cookie i internetowe narzędzia analityczne

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie oraz internetowych narzędzi analitycznych, można znaleźć na naszej stronie z Polityką plików cookie, pod adresem: https://www.cordstrap.com/en/Privacy-and-Cookie-Policy/.

 

Informacja o dzieciach

Nasza witryna internetowa, produkty i usługi nie są skierowane do dzieci i świadomie nie pobieramy od nich danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług będą przechowywane przez firmę Cordstrap przez okres uważany za konieczny do realizacji tego celu. W każdym przypadku, ponieważ te Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług, możemy przechowywać te Dane osobowe przez dłuższy czas, co może okazać się konieczne do ochrony naszych interesów w zakresie potencjalnej odpowiedzialności związanej ze świadczeniem usług. 

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane przez Curvature do czasu rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Po dokonaniu tego, Dane osobowe nie będą już wykorzystywane do tych celów, chociaż mogą one być nadal przechowywane przez Curvature, szczególnie ze względu na to, że mogą one być wymagane w celu ochrony naszych interesów w zakresie potencjalnej odpowiedzialności związanej z tym przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetworzone dla Zgodności, będą przechowywane przez firmę Cordstrap przez okres wymagany przez dane zobowiązanie prawne lub obowiązujące prawo.

Szczegóły w kwestii okresów przechowywania lub usunięcia różnych aspektów Państwa danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem podanym na końcu niniejszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że jeśli poproszą Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, zachowamy informacje z usuniętych kont, jeśli będzie to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, zachowania zgodności z prawem, zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniach, egzekwowania naszych zasad i warunków świadczenia usług i podjęcia innych działań dozwolonych przez prawo. Zachowane przez nas informacje będą przetwarzane w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o udzielenie dostępu do Państwa informacji i poprawienia ich, złożenia wniosku o skasowanie Państwa informacji, a także do wycofania Państwa zgody. Mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres podany na końcu niniejszej polityki prywatności.

 

Kiedy musimy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności

Firma Cordstrap rezerwuje sobie prawo do dokonania częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności, a także do zaktualizowania jej treści. Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany do niniejszej Polityki prywatności, co leży wyłącznie w kwestii firmy Cordstrap, poinformujemy Państwa o tych zmianach, jeśli będzie to wymagane i tak szybko, jak tylko zostaną one wprowadzone. Zmiany staną się wiążące natychmiast po ich opublikowaniu na witrynie internetowej. Dlatego też zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania niniejszej strony internetowej z Polityką prywatności w celu zapoznania się z najnowszą, zaktualizowaną wersją Polityki prywatności. Dzięki temu zawsze będą Państwo posiadali prawidłowe informacje dotyczącego tego, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe.

 

Jak można się z nami skontaktować

Pytania, obawy, uwagi, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności i/lub wykorzystywania Państwa Danych osobowych, należy przesyłać na:

 

Adres

Cordstrap B.V. 
Nobelstraat 1
5807 GA, Oostrum
Holandia
P.O. Box 5155 
5800 GD, Venray
Holandia

 

E-mail

privacy@cordstrap.com

 

Tel.

0031 478 519000

 

Polityka prywatności Cordstrap, obowiązująca od 25 maja 2018 r.

 

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt