Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Privacybeleid Van Cordstrap

VOORWOORD

Bij Cordstrap zetten wij ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zijn wij toegewijd aan adequate bescherming en gepast gebruik van persoonsgegevens (soms aangeduid als "persoonlijk identificeerbare informatie" of persoonlijke gegevens”) die door ons vergaard zijn of worden.

Over het algemeen is het onze bedoeling om een minimale hoeveelheid persoonsgegevens te vergaren, die vrijwillig door natuurlijke personen en rechtspersonen is verstrekt, zodat wij hen informatie kunnen verstrekken en producten en diensten kunnen leveren. Lees dit privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens vergaren en verwerken.

Dit beleid geldt voor de gehele Cordstrap-groep. De AVG-regelgeving is van toepassing op alle individuen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

 

IDENTITEIT

Als u zich in de EER bevindt, en tenzij contractueel anderszins is bepaald, is Cordstrap (in dit privacybeleid collectief aangeduid als “Cordstrap”, “bedrijf”, “wij”, “ons” or “onze”), de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, met als bedrijfsadres Nobelstraat 1, 5807 GA Oostrum.

Bij vragen over dit privacybeleid kunt u van de contactgegevens onderaan dit privacybeleid gebruikmaken.

TERMINOLOGIE

Persoonsgegevens: gegevens die aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon gerelateerd zijn.

Persoonlijke gegevens en persoonsgegevens betekenen in de context van dit privacybeleid hetzelfde.

Betrokkene: een natuurlijk persoon van wie persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker worden verwerkt.

 

DOOR ONS VERGAARDE PERSOONSGEGEVENS

Wij vergaren bepaalde persoonsgegevens over bezoekers aan onze website, onze klanten en leveranciers. De meest gangbare soorten gegevens die wij vergaren zijn:

 • Identiteitsgegevens: titel, voornaam, achternaam of vergelijkbare identificatie.
 • Contactgegevens: adres, e-mailadres, mobiele nummer en telefoonnummer.
 • Betalingsgegevens: bankrekeningnummer en transactieoverzicht.
 • Andere gegevens zoals cookies en IP-adres. Wij vergaren tevens persoonsgegevens uit sollicitaties (zoals cv, het sollicitatieformulier zelf, de sollicitatiebrief en aantekeningen van het sollicitatiegesprek). 

Wij vergaren geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals details over uw ras of afkomst, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschappen, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens), noch vergaren wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

ZO VERGAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van verschillende methoden om gegevens van en over u te vergaren, zoals:

 • Rechtstreeks contact: U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken door middel van het invullen van formulieren, en/of met ons per post, e-mail, telefoon of anderszins te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
 • onze producten of diensten verzoekt;
 • zich aanmeldt voor onze diensten of publicaties;
 • ons verzoekt u marketingmateriaal te versturen;
 • onze organisatie artikelen of diensten levert;
 • een enquête invult;
 • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerd contact: Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, uw browse-patronen en -handelingen vergaren. Wij vergaren deze persoonsgegevens door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Zie ons cookiebeleid https://www.cordstrap.com/en/Privacy-and-Cookie-Policy/ voor meer informatie.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ DELEN OF DOORGEVEN

Behalve zoals vermeld in deze privacyverklaring of wanneer dat specifiek met uw is overeengekomen, zullen wij geen van u vergaarde persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij Cordstrap verplicht is om deze gegevens te delen om aan uw verzoek te voldoen of vanwege legitieme zakelijke doeleinden of belangen.

Wij kunnen persoonsgegevens aan onze aangesloten maatschappijen, tussenpersonen of distributeurs doorgegeven in het land waar de relevante betrokkene of rechtspersoon zich bevindt. Voorzover deze partijen zich buiten de EU bevinden, is Cordstrap EU-modelcontractbepalingen aangegaan met deze partijen om ervoor te zorgen dat zij een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming bieden. Anderszins verkopen, verhandelen of verhuren wij geen persoonlijk identificeerbare gegevens aan anderen.

Wij hebben passende gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden met wie wij gegevens delen, wanneer die derde verwerkingsverantwoordelijke is, zoals gedefinieerd in de VGA.

Wij kunnen verder gebruikmaken van externe dienstverleners om namens ons zaken te doen of administratieve activiteiten namens ons uit te voeren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

 

ZO GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Wij zullen uw persoonsgegevens doorgaans in de volgende gevallen gebruiken:

 • wanneer wij het contract dat wij met u aangaan of zijn aangegaan moeten uitvoeren.
 • wanneer het benodigd is voor onze legitieme belangen en wanneer het in uw belang is en uw fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • wanneer wij aan wettelijke of regelgevende verplichtingen moeten voldoen.

Ten behoeve van het nakomen van ons contract met u of het aangaan van een contract met u op uw verzoek, om:

 • uw account als klant of leverancier bij ons te registreren en beheren;
 • uw bestelling te verwerken en te leveren inclusief het beheer van betalingen, kosten en vergoedingen, het innen en terugvorderen van aan ons verschuldigde bedragen of bedragen die wij u verschuldigd zijn.
 • algemene administratieve activiteiten te leveren;
 • u producten en diensten te leveren;
 • uw identiteit te verifiëren en of u in aanmerking komt voor producten en diensten wanneer u contact met ons opneemt;
 • uw bestelling en aankooptransactie te verwerken;
 • u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • u van klantenservice en technische ondersteuning te voorzien.

Met uw toestemming, om:

 • u marketingmateriaal te versturen over producten en diensten waar u mogelijk interesse in heeft;
 • u aan te melden voor een nieuwsbrief en u product-updates te versturen;
 • uw mening of feedback te vragen.

 

LEGITIEM BELANG

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt of verstrekt heeft, gebruiken wij die gegevens voor onze legitieme zakelijke belangen om ons werk te doen ten behoeve van een duurzaam ondernemersklimaat. Voordat wij dat doen, overwegen wij elke mogelijke impact op u en uw rechten volgens de gegevensbeschermingswetgeving en andere relevante wetgeving. Onze legitieme zakelijke belangen wegen niet automatisch zwaarder dan uw belang; wij zullen uw persoonsgegevens niet voor activiteiten gebruiken wanneer de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of wanneer wij dat anderszins wettelijk verplicht zijn of wanneer dat wettelijk voor ons mogelijk is).

Het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is gebaseerd op legitieme belangen van Cordstrap voor het promoten van zijn producten en diensten bij zijn bestaande en potentiële klantenbestand. Onze klanten zijn echter uitsluitend rechtspersonen (Cordstrap is namelijk een business-to-businessorganisatie en levert geen producten of diensten aan individuen). Dit houdt het gebruik van persoonsgegevens van contactpersonen van die rechtspersonen in, zoals namen en contactgegevens. Aangezien deze marketingberichten aan rechtspersonen zijn gericht, en aangezien deze worden ontvangen in de context van een offerteverzoek, van vragen, of van de daadwerkelijke verkoop van producten en diensten, en aangezien individuen die deze berichten ontvangen zich op elk moment kunnen afmelden (ook wanneer hun gegevens vergaard zijn en bij elk bericht verstuurd zijn), geloven wij dat de rechten, vrijheden en belangen van individuen niet zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Het wordt u niet verplicht om Cordstrap toe te staan om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te vergaren, en u ondervindt geen nadelige gevolgen (behalve het niet ontvangen van verdere marketingberichten van Cordstrap) wanneer u zich daarvoor afmeldt.

 

WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

Ons hoofdkantoor is in Nederland gevestigd. Als zodanig worden alle persoonsgegevens die wij vergaren in ons gegevenscentrum in Nederland opgeslagen. De Cloud solutions die wij gebruiken zijn gehost in Nederland en voldoen aan rechtmatige gegevensverwerkingsovereenkomsten.

 

ZO HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen misbruik, onbevoegde of onrechtmatige toegang of tegen openbaarmaking, verlies, wijziging, beschadiging of vernietiging te beschermen. Deze maatregelen omvatten:

Fysieke voorzorgsmaatregelen: gereguleerde toegang tot onze faciliteiten, ons gegevenscentrum, onze archiefkasten, en beveiligde vernietiging van media die uw gegevens bevatten.

Technische voorzorgsmaatregelen: Dergelijke voorzorgsmaatregelen omvatten het gebruik van antivirus- en antimalware-programma's, beveiligde toegang tot sites en systemen, versleuteling waar nodig, tweeledige authenticatie voor informatiesystemen die in onze gegevenscentra worden gehost, en firewalls, om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Organisatorische voorzorgsmaatregelen: training en bewustwording met betrekking tot veiligheid en privacy, zodat dat medewerkers het belang van de bescherming van persoonsgegevens inzien en de manieren waarop die bescherming geleverd moet worden.

 

UW TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt er recht op om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en om ons te verzoeken die persoonsgegevens eventueel te laten corrigeren. U kunt tevens het account dat u bij ons heeft voor elk van onze sites op elk gewenst moment afsluiten. De persoonsgegevens die wij vergaren vormen onderdeel van een daadwerkelijke blijvende zakenrelatie. In sommige gevallen kan een verzoek om die gegevens uit onze systemen te laten verwijderen het einde van die relatie betekenen.

U kunt ons een verzoek tot inzage of correctie sturen via de contactgegevens onderaan dit beleid.

 

MARKETINGKEUZES MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben, sturen wij u marketingberichten over producten en diensten waar u interesse in kunt hebben. U kunt u afmelden voor dergelijke berichten, door van die mogelijkheid gebruik te maken in die berichten.

U kunt ook keuzes maken over cookies, zoals hieronder beschreven. Door het aanpassen van uw browservoorkeuren kunt u of alle cookies accepteren, een melding krijgen wanneer een cookie is geplaatst, of alle cookies afwijzen. In dat laatste geval kan het zijn dat sommige gedeelten van onze sites niet volledig voor u functioneren.

 

COOKIES EN WEB ANALYTICS

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en web analytics gaat u naar de pagina met ons cookiebeleid: https://www.cordstrap.com/en/Privacy-and-Cookie-Policy/.

 

INFORMATIE OVER KINDEREN

Onze website, producten en diensten zijn niet op kinderen gericht en wij vergaren niet opzettelijk persoonlijke gegevens van hen.

  

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De voor de dienstverlening verwerkte persoonsgegevens worden door Cordstrap bewaard gedurende de periode die daarvoor strikt noodzakelijk wordt geacht; wij kunnen deze gegevens gedurende een langere periode bewaren om onze belangen in verband met mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de dienstverlening te beschermen.

Persoonsgegevens die verwerkt zijn voor marketing worden door Curvature bewaard totdat u zich daarvoor afmeldt. Als dat is gedaan zullen persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden worden gebruikt, hoewel deze nog wel door Curvature kunnen worden bewaard, in het bijzonder om onze belangen in verband met mogelijke aansprakelijkheid gerelateerd aan dit verwerken te beschermen. 

Persoonsgegevens die voor Compliance zijn verwerkt, worden door Cordstrap bewaard gedurende de specifieke wettelijk verplichte periode of de periode vereist door het toepasselijke recht.

U kunt ons om details verzoeken met betrekking tot bewaarperioden, wissen van uw persoonsgegevens of andere aspecten met betrekking tot persoonsgegevens via onze contactgegevens onderaan dit beleid. Wanneer u uw persoonsgegevens gewist wilt hebben zullen wij gegevens van verwijderde accounts bewaren om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen, ons aan de wet te houden, fraude te voorkomen, kosten te innen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, bij onderzoek te assisteren, de dienstverleningsvoorwaarden af te dwingen en andere door de wet toegestane acties te ondernemen. De door ons bewaarde gegevens worden in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld.

 

UW RECHTEN

U hebt er recht op ons te verzoeken toegang tot uw gegevens te verkrijgen en deze te corrigeren, om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, om uw gegevens te laten wissen, en om uw toestemming in te trekken. U kunt van uw recht gebruikmaken door een e-mail te sturen naar het onderaan dit beleid vermelde adres.

 

WANNEER WIJ DIT BELEID BEWERKEN

Cordstrap behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid gedeeltelijk of geheel aan te passen, of om eenvoudigweg de inhoud ervan bij te werken. Wanneer wij, naar eigen goeddunken van Cordstrap, een aanzienlijke wijziging in dit beleid aanbrengen zullen wij u daarvan, waar dat nodig is, op de hoogte brengen op het moment dat ze zijn ingevoerd, en deze wijzigingen gaan in op het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. Daarom vragen wij u om dit privacybeleid regelmatig te bezoeken zodat u de meest recente versie ervan leest en op de hoogte blijft van de wijze waarop wij persoonsgegevens vergaren en gebruiken.

 

CONTACT OPNEMEN MET ONS

Vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit privacybeleid en/of ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Adres

Cordstrap B.V. 

Nobelstraat 1

5807 GA Oostrum

Nederland


Postbus 5155 

5800 GD Venray

Nederland

 

E-mail

privacy@cordstrap.com

 

Tel

0031 478 519000

 

Privacybeleid van Cordstrap, van toepassing vanaf 25 mei 2018

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens