Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Shift Teamleader

Title

Shift Teamleader

Organisatorische Positie

Rapporteert aan de Production Manager.

Het team bestaat uit: Operator C (2), Operator B (2), Operator A (5), Production Employee (3) Het aantal personen in het team kan verschillen.


Location

Oostrum (nabij Venray)

 

Doelstelling

De Teamleader Production houdt toezicht op de voortgang en het presteren van de dagelijkse productieactiviteiten op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Leverbetrouwbaarheid, Kosten en Talent Ontwikkeling.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding, coördineert de planning en draagt zorg voor een optimale machine bezetting voor zijn verantwoordelijkheidsgebied.
 • Bewaakt de opvolging van de kritische afdelings gerelateerde KPI’s en het bespreken van acties op afwijkingen en knelpunten met medewerkers en/ of overige betrokkenen.
 • Draagt zorg voor het effectief en efficiënt indelen van de beschikbare personele bezetting over de machines, op basis van de week- / dag planning. Indien nodig in overleg met collega Teamleaders.
 • Toezien op de beschikbaarheid van materialen en middelen om stilstand en productieonderbrekingen te minimaliseren.
 • Neemt tijdig maatregelen om afwijkingen in het productieproces (voortgang, kwaliteit), te voorkomen danwel te corrigeren.
 • Signalereert/escaleert terugkerende productie-, procesproblemen en draagt oplossingen aan.
 • Laat productiegegevens, bijzonderheden/ afwijkingen op de oorspronkelijke planning via de daarvoor bestemde systemen registreren.
 • Coordineert 1e lijns onderhoud.
 • Laat 2e lijns onderhoud door de daarvoor aangewezen en bevoegde medewerkers verzorgen.
 • Draagt zorg voor een duidelijke en effectieve afstemming met collega Teamleaders en overige betrokken afdelingen over de voortgang en/ of afwijkingen in het productieproces.
 • Motiveert en stimuleert medewerkers tot een optimale inzet van hun kwaliteiten en bevordert een goede samenwerking binnen het team.
 • Benut het Talent binnen het productieteam, draagt zorg voor het trainen/ laten trainen van individuen in het team.
 • Houdt kennis en vaardigheden van de medewerkers in het team op peil.
 • Voert functionerings-, en beoordelingsgesprekken en legt bevindingen vast binnen de daarvoor bestemde systemen. Beoordelingen worden gevalideerd en voorbesproken met de Productie Manager.
 • Maakt voorstellen richting de Production Manager t.a.v. opleiding, promotie, sancties e.d. inzake medewerkers binnen het team.
 • Onderhoudt operationeel contacten met de uitzendbureaus over de inzet van uitzendkrachten.
 • Begeleidt (nieuwe) medewerkers en uitzendkrachten.
 • Stuurt en coacht het teamoverleg (MBU) waarbij Veiligheid, Kwaliteit, Leverbetrouwbaarheid, Kosten en Talent Ontwikkeling wordt besproken over de laatste periode en waarin vooruit gekeken wordt wat het team kan verwachten aan veranderingen.
 • Adviseert over de haalbaarheid en praktische gevolgen van veranderingen in processen, producten.
 • Beoordeelt de inhoud van ingevulde lijncontrole formulieren zodat productieinformatie juist en volledig wordt geregistreerd.
 • Ziet toe op de naleving van veiligheidsvoorschriften, zoals PBM beleid, veilig werken.
 • Documenteert veiligheidsincidenten en volgt acties op.
 • Voert Veiligheidsrondes uit waarbij gesprekken worden gevoerd over gedrag omtrent veiligheid, toont voorbeeldgedrag.
 • Vervult een rol in het toelichten, toezien en corrigeren van handhaving van bedrijfs-, hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Is zichtbaar op de afdeling en werkt zonodig mee binnen het productieproces.
 • Meet en controleert product kwaliteit en registreert dit in het daarvoor bestemde systeem.
 • Stuurt het productieproces zelfstandig bij indien de het proces daarom vraagt (kwaliteit / efficiëncy).
 • Verzorgt (kleine) reparaties aan machines.
 • Draagt zorg dat gebruikersonderhoud en schoonmaakactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Draagt zorg voor optimale overdracht tijdens de ploegwissel.
 • Neemt deel aan alle voor de functie relevante overlegorganen.


Bevoegdheden

 • Zelfstandig beslissen over de voortgang van productie op basis van afwijkingen op het gebied van veiligheid, gezondheid of kwaliteit in zijn dienst
 • Adviseren toepassen sanctiebeleid, indien het gedrag en/of werkhouding van medewerkers daar aanleiding toe geeft, richting Productie Manager
 • Bespreken planning, kwaliteit, technisch functioneren van de lijnen, het maken van een personeelsplanning neemt hierin een leidende rol.
 • Indelen van de eigen werkzaamheden binnen de vastgestelde procedures en aangegeven prioriteiten.
 • Werkt binnen het kader van arbeidswetgeving, bedrijfsregels en richtlijnen


Verantwoordelijkheden

 • Indelen van eigen werkzaamheden binnen de gestelde termijn.
 • Orde en netheid op de werkplek en het naleven van bedrijfsspecifieke- en arbo richtlijnen.
 • Optimaal inzetten van mensen en middelen ten einde de afdelingsdoelstellingen te behalen.
 • Het inventariseren van knelpunten op de afdeling en het zo spoedig mogelijk oplossen daarvan.
 • Het stoppen van bepaalde werkzaamheden als dit om veiligheids- of gezondheidsredenen noodzakelijk is.

Communicatie

 • Afdeling QESH, informatie uitwisselen over Kwaliteit van de geleverde (geblokkeerde) productie.
 • Technische Dienst, informatie uitwisselen over verstoringen verbeteringen aan productielijnen.
 • Process Engineering, uitwerken van process verbeteringen ten aanzien van kwaliteit en voorspelbaarheid
 • Afdeling Planning betreft voortgang productie en stuurt samen met de planning het productieplan bij indien nodig.
 • Afdeling Warehouse betreft goederenstromen (kwantiteit en kwaliteit) van en naar de productieafdelingen
 • Afdeling HR betreft advies instroom en uitstroom medewerkers
 • Afdeling Productie, bijwonen van werkgroepen en vergaderingen.

 
Vreemde talen

De Engelse taal is vereist bij de/het:

 • Het voeren van overleg met externe partners.
 • Het communiceren met externe medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen.
 • Deelname en bijdrage binnen verbeterteams


Functie eisen

 • Beschikt minimaal over een afgeronde BOL4 opleiding, bij voorkeur in technische richting.
 • Heeft ervaring in een vergelijkbare functie in een productieomgeving.
 • Heeft ervaring met 5S/Lean/Kaizen/Six Sigma.
 • Is bij voorkeur VCA-vol gecertificeerd.
 • Heeft kennis van en ervaring met diverse softwarepakketten zoals: outlook, word en excel.

 

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Probleemoplossend
 • Flexibel
 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke communicatie
 • Zelfstandigheid          
 • Overtuigingskracht
 • Leiding geven
 • Besluitvaardigheid
 • Samenwerken
 • Teamspeler

 

Ben je enthousiast geworden over deze functie als Shift Teamleader Production?

Stuur dan je cv en motivatiebrief naar: Jobs@cordstrap.com

We kijken uit naar je sollicitatie!

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens